Cung cấp VTTB và thi công xây lắp phần SCADA

Cung cấp VTTB và thi công xây lắp phần SCADA

Gói thầu 02
Đồng bộ với Gói thầu 01
Đồng bộ với Gói thầu 01 và hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 30/09/2008
Giá gói thầu:
 • 197.639.002 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá