Thi công xây lắp phần điện và xây dựng

Thi công xây lắp phần điện và xây dựng

Gói thầu 03
Đồng bộ với Gói thầu 01
Đồng bộ với Gói thầu 01 và hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 30/09/2008
Giá gói thầu:
 • 221.963.498 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá