Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

Gói thầu 05
Đồng bộ với Gói thầu 01
Đồng bộ với Gói thầu 01 và hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 30/09/2008
Giá gói thầu:
 • 6.393.231 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Sẽ phê duyệt sau
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói