Xây lắp & Thiết bị

Xây lắp & Thiết bị

1
Quí I/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.009.225.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu