xây lắp 2 – Cầu tàu, cầu dẫn, đường giao thông, kè đá, cống thoát nước

xây lắp 2 – Cầu tàu, cầu dẫn, đường giao thông, kè đá, cống thoát nước

04
quý 1/2008
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.914.939.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói