Cung cấp phần mềm kế toán cho Ban QLDA Hiện đại hóa quản lý thuế

Cung cấp phần mềm kế toán cho Ban QLDA Hiện đại hóa quản lý thuế

1
Từ tháng 12/2007 đến tháng 1/2008
21 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu