Thi công nền 02 modul nhà xưởng lắp ráp

Thi công nền 02 modul nhà xưởng lắp ráp

01
12/2007
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.968.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu