Thi công bổ sung 01 modul nhà xưởng lắp ráp mới + nền 01 modul mới

Thi công bổ sung 01 modul nhà xưởng lắp ráp mới + nền 01 modul mới

01
12/2007
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.866.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu