showroom

showroom

01
2/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.