gói thầu số 01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

gói thầu số 01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

01
tháng 1/2008
tháng 11/2008 đến 05/2011
Giá gói thầu:
 • 1.559.111.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói