Xây lắp nền, móng, mặt đường, công trình thoát nước và công trình kỹ thuật trên tuyến Đường Hương Thọ – Đức Hương (Đoạn từ Km0+00 – Km4+738)

Xây lắp nền, móng, mặt đường, công trình thoát nước và công trình kỹ thuật trên tuyến Đường Hương Thọ – Đức Hương (Đoạn từ Km0+00 – Km4+738)

1
Từ 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2008 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 3 năm 2008
Trước 320 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 8.274.234.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói