Hệ thống cáp quang biển

Hệ thống cáp quang biển

01
Quý I – 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 1893349000000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói