Mua sắm dây dẫn và cáp điện hạ áp

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm dây dẫn và cáp điện hạ áp – Dự án Năng lượng nông thôn 2 tỉnh Hà Tây.

Tên dự án:Dự án Năng lượng nông thôn 2 tỉnh Hà Tây
Tên gói thầu:Mua sắm dây dẫn và cáp điện hạ áp
Nguồn vốn:WB
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 176 đường Quang Trung, Thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây
10/12/2007 đến 24/01/2008
300 (USD)
24/01/2008 09:00
24/01/2008 09:00