Tư vấn

Tư vấn

02
Quý 4/2003
51 tháng
Giá gói thầu:
 • 146358000000 (VND)
 • JBIC
  * Chỉ định thầu
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói