Hệ thống cáp quang biển

Hệ thống cáp quang biển

01
Quí 1/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 1893349000000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói