Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị Trung tâm Phát hình

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị Trung tâm Phát hình

01
tháng 10 năm 2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 912.677.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói