Xây lắp và cung cấp thiết bị phần khối lượng còn lại hệ thống điện chiếu sáng

Xây lắp và cung cấp thiết bị phần khối lượng còn lại hệ thống điện chiếu sáng

1
quý I/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.000.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá