Cung cấp modem ADSL phục vụ khuyến mại

Cung cấp modem ADSL phục vụ khuyến mại

1
Tháng 02,03/2008.
5 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.800.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói