Mua máy điện thoại phục vụ khuyến mại từ ngày 22/2 đến 13/3/2008

Mua máy điện thoại phục vụ khuyến mại từ ngày 22/2 đến 13/3/2008

01
14h00 ngày 6 tháng 3 năm 2008
Tháng 2+3 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 750.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá