Bảo trì hệ thống 195 ATM và các thiết bị đi kèm trang bị năm 2006

Bảo trì hệ thống 195 ATM và các thiết bị đi kèm trang bị năm 2006

1
Quý I năm 2008
5 năm
Giá gói thầu:
 • 64.598.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu