Trường trung học cơ sở Thới Hoà, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương. Gói thầu xây lắp

Trường trung học cơ sở Thới Hoà, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương. Gói thầu xây lắp

1
Quý I năm 2008
360 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 25.954.622.076 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói