Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.

Gói 4
Quý III/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 32.794.213 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm