Thi công nạo vét

Thi công nạo vét

01
9h ngày 10/03/2008
105 ngày
Giá gói thầu:
 • 22.188.191.582 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu