Thi công Cầu tàu 10.000 DWT và Kè bảo vệ bờ

Thi công Cầu tàu 10.000 DWT và Kè bảo vệ bờ

03
9h ngày 10/03/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.932.955.779 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu