Mua sắm hệ thống quản lý và phát hành thẻ

Mua sắm hệ thống quản lý và phát hành thẻ

01
Quí I/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 695000 (USD)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói