Cung cấp hệ thống máy chủ cho các ứng dụng ngoài AS/400 có kết nối với SIBS của BIDV

Cung cấp hệ thống máy chủ cho các ứng dụng ngoài AS/400 có kết nối với SIBS của BIDV

1
2/2008-4/2008
2,5 tháng
Giá gói thầu:
 • 19.910.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói