Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật (EPC, không bao gồm thiết bị do Chính phủ Pháp cung cấp)

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật (EPC, không bao gồm thiết bị do Chính phủ Pháp cung cấp)

01
Năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.957.937.139 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Theo đơn giá