Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

02
Năm 2008
Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 58.594.057 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói