San nền, cắm mốc phân lô, hệ thống giao thông, thoát nước

San nền, cắm mốc phân lô, hệ thống giao thông, thoát nước

01
Quí I năm 2008
150
Giá gói thầu:
 • 7262668000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá