Tư vấn đấu thầu Xây lắp

Tư vấn đấu thầu Xây lắp

01
Quý I năm 2008
Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có QĐ duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 51.061.727 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói