Bảo hiểm công trình (gói Xây lắp)

Bảo hiểm công trình (gói Xây lắp)

04
Quý I năm 2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 68.706.402 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm