Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

05
Quý I, Quý II năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 100.831.115 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm