Cống Tân Thuận Bình

Cống Tân Thuận Bình

1
Từ tháng 03/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.965.639.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu