Xây lắp + thiết bị trong xây lắp

Xây lắp + thiết bị trong xây lắp

03
Quý 3 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.602.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá