Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp + thiết bị trong xây lắp.

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp + thiết bị trong xây lắp.

04
Quý 2 năm 2008
Từ khi ký HĐ đến khi có Quyết định phê duyệt KHĐT.
Giá gói thầu:
 • 51.364.265 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm