Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị trong xây lắp.

Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị trong xây lắp.

05
Quý 3 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 427.081.669 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm