Tư vấn kiểm toán.

Tư vấn kiểm toán.

07
Quý 2 năm 2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 91.129.448 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm