Bảo hiểm công trình xây lắp và thiết bị.

Bảo hiểm công trình xây lắp và thiết bị.

08
Quý 3 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 79.107.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm