Tư vấn thiết lập kỹ thuật thi công và tổng dự toán.

Tư vấn thiết lập kỹ thuật thi công và tổng dự toán.

02
Quý 1 năm 2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 662.241.918 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá