Dự án nghiên cứu khả thi “Xây dựng sàn đấu giá chè”

Dự án nghiên cứu khả thi “Xây dựng sàn đấu giá chè”

1
tháng 1 – tháng 4/2008
tháng 4 – tháng 11/2008
Giá gói thầu:
 • 327.590 (EURO)
 • Viện trợ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói