Gói thầu số 1

Gói thầu số 1

01
04/04/2008
100 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.473.094.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu