Gói thầu số 3

Gói thầu số 3

01
04/04/2008
100 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.892.439.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu