Rà phá bom mìn

Rà phá bom mìn

5
Quý I/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 75.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá