San nền, di chuyển cây cọ dầu, kè chắn đất, cổng hàng rào

San nền, di chuyển cây cọ dầu, kè chắn đất, cổng hàng rào

3
7/2007-12/2007
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 828.645.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói