Ban QLDA XDCB huyện Văn Bàn đã mời thầu

Ban QLDA XDCB huyện Văn Bàn đã mời thầu Gói thầu: Đường nước xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Gói thầu: Đường nước xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Thuộc Dự án “Đường nước xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai”

Thông tin được đăng tải trên các Bản tin số 146/2007, số 147/2007 và số 148/2007

Nay xin đính chính:

Gói thầu: Đường vào xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

(Các thông tin khác không thay đổi)