Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

11
1/2008-6/2008
650 ngày
Giá gói thầu:
 • 522.088.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm