Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư

14
1/2007-12/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 123.155.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm