Tư vấn lập thiết kế dự toán ( phần xây dựng )

Tư vấn lập thiết kế dự toán ( phần xây dựng )

15
1/2007-12/2007
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 625.473.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm