Tư vấn thiết kế rà phá bom mìn

Tư vấn thiết kế rà phá bom mìn

18
1/2007-12/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.326.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm