Tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán

Tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán

19
7/2007-12/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 64.444.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm